Na osnovu člana 5a. i 9. Pravilnka o načinu udruživanja sredstava i utvrđivanja uslova za izgradnju i kupoprodaju stanova, Direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, raspisuje

JAVNI OGLAS

PREDMET OGLASA

Predmet javnog oglasa je prodaja neizgrađenih stambenih jedinica na lokaciji “Rosulje-Vogošča” stambeno-poslovnom objektu B1-A.

Ukupan broj stanova je 24 /dvadesetčetiri/, od čega se 25% stavlja na raspolaganje za kupovinu članovima porodica šehida i poginulih boraca, 25% se stavlja na raspolaganje za kupovinu ratnim vojnim invalidima, 25% se stavlja na raspolaganje za kupovinu demobiliziranim borcima i 25% stavlja naraspolaganje za kupovinu kategoriji mladih.

CIJENA STANOVA JE 1.650,00 KM/m2 sa uračunatim PDV-om.

U cijenu stana su uračunati i troškovi naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i troškovi naknade za prirodne pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture – rentu.

Termine, kao i pisma namjere o zainteresiovanosti za kupovinu stana  na ovom objektu možete zakazati putem telefona:

+387 33 776 – 193
+387 33 776 – 183
+387 33 243 – 137

ili e-mail: fondstan@gmail.com.

Potrebnu dokumentaciju mozete dobiti  u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova na adresi Hifzi Bjelevca 54 71000, Sarajevo ili preuzeti na našoj web stranici:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adnan Čvorak