Dana 31.10.2019. godine , Komisija za rješavanje po prijavama za udruživanje sredstava za izgradnju stanova na lokaciji Rosulje-Općina Vogošća, objekat B1-A, je izvršila pregled aplikacija i dokumentacije aplikanata za udruživanje sredstava radi izgradnje stana na lokaciji Rosulje-Općina Vogošća, objekat B1-A i utvrdila da su slijedeća lica u pogledu potpunosti dokumentacije i ispravnosti ponude stekla pravo za udruživanje sredstava na navedenoj lokaciji:

 1. Aldin Kriještorac
 2. Hazim Abaspahić
 3. Sabahudin Alić
 4. Adel Mrkaljević
 5. Alen Čamdžić
 6. Ferid Mahmutović
 7. Almir Burović
 8. Belma Delić Solak
 9. Imran Fazlić
 10. Ševala Fejzić
 11. Amir Osmanović
 12. Razija Ramić
 13. Amir Hodžić
 14. Almedin Šendro
 15. Velid Halilović
 16. Emir Rizvanović
 17. Zamir Avdić
 18. Mahira Kučuković
 19. Dženana Majstorić
 20. Almedin Mehonić

Zaključeno sa r.b. 20 (dvadeset)

Sa navedenim licima će Sektor za marketing i prodaju izvršiti pripremu dokumentacije neophodne za zaključenje Predugovora o udruživanju sredstava za gradnju stana, počevši od 11.11.2019. godine.

Lica koja su aplicirala , a ne nalaze se na gore navedenom spisku nisu zadovoljila kriterije Javnog oglasa i ista će pojedinačnim obavjestima biti obavještena o razlozima.

Ispravka

U obavijesti broj: 01-01-23-2385-2/19 od 31.10.2019. godine, u spisku lica koja su zadovoljila kriterije Javnog oglasa, naknadnom provjerom utvrđene su sljedeće pogreške:

 1. Pod r.b. 1. umjesto pogrešnog upisa “Admir Kriještorac” treba pisati “Aldin Kriještorac”
 2. od r.b. 7. umjesto pogrešnog upisa “Admir Burović” treba pisati “Almir Burović ”
 3. Pod r.b. 15. umjesto pogrešnog upisa “Vedad Halilović” treba pisati “Velid Halilović”
 4. Pod r.b. 19. umjesto pogrešnog upisa “Dženana Majstorović” treba pisati “Dženana Majstorić”

U ostalom dijelu tekst Obavijesti ostaje nepromijenjen.