Obavještavaju se aplikanti po Javnom oglasu za lokaciju Šip K30 i K31 da je Komisija za obradu aplikacija okončala svoj posao i izvršila rangiranje aplikanata u skladu sa uvjetima Javnog oglasa. Zapisnik Komisije sa rang listama možete naći ovdje.

Nadležne službe Fonda će aplikante koji su zadovoljili uvjete i čije su aplikacije ispravne sukcesivno pozivati shodno poziciji na rang listi i opredjeljenju aplikanta za određenu vrstu i/ili tip nekretnine za koju je isti aplicirao.

Aplikanti koji nisu zadovoljili kriterije ili su predali neispravnu aplikaciju će biti obaviješteni pojedinačno na adrese naznačene u aplikacijama.