Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović, podsjetila je zajedno sa načelnikom Općine Centar Sarajevo Srđanom Mandićem i direktorom Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Mirzom Emirhafizovićem naselje Šip gdje je u toku izgradnja objekta K-78 kolektivnog stanovanja za trajno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe.

Izgradnju objekta kolektivnog stanovanja finansira Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Općina Centar, kao partner u ovom projektu, učestvuje u monitoringu njegove implementacije. Općina će također formirati Komisiju za tehnički prijem izvedenih radova, izdati upotrebnu dozvolu za predmetni objekat, izvršiti etažiranje novoizgrađenog objekta i snositi pripadajuće troškove navedenog.

Implementator projekta je Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, a nadzorni organ je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

U toku je završna faza radova, a planirano je da objekat u kojem se nalaze 24 stambene jedinice i dva poslovna prostora po principu „ključ u ruke“ bude završen za 120 radnih dana, a vrijednost ovih radova završne faze iznosi 1.007.370,00 KM sa PDV-om..