Dana 28.12.2017 godine je potpisan ugovor između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih borca i prognanih osoba. Ugovor se odnosi na izgradnju zgrade K-78 sa 24 stana koji će biti realiziran u okviru prve faze Projekta “Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja na lokalitetu Šip, općina Centar, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe po principu socijalnog stanovanja”.