Od 2017. godine u Općini Centar je na snazi Odluka o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina. Na osnovu te odluke više od 30 mladih ljudi sa prebivalištem u Centru koji prvi put rješavaju stambeno pitanje dobilo je finansijsku podršku Općine Centar za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet prilikom kupovine stana.

Kako bi što više mladih ostvarilo pravo na ovaj vid pomoći Općinsko vijeće Centar je na 31. redovnoj sjednici, održanoj 21. decembra 2018. godine, usvojilo izmjene i dopune Odluke o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina.

Izmjenama i dopunama Odluke omogućeno je da finansijsku podršku prilikom rješavanja stambenog pitanja kupovinom stana na području općine Centar imaju mladi do 38 godina života (ranije je to bilo do 35 godina) sa prebivalištem na području Centra bez obzira na kontinuitet prebivališta (prije je uslov bio pet godina). Izmjenama Odluke povećan je iznos koji se odobrava sa 2.000 KM na iznos do 5.000 konvertibilnih maraka. Također je sada propisano da se osim refundiranja troškova poreza na promet nekretnina prilikom kupovine stana omogućava i refundiranje troškova plaćenog PDV. Shodno tome promijenjen je i naziv odluke tako da glasi Odluka o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Kako je to bila praksa i prošlih godina Općina Centar će i ove godine raspisati javni poziv mladima da podnesu zahtjev za ovu vrtu pomoći, a koji će biti otvoren sve dok se ne utroše planirana budžetska sredstva za tu namjenu. Predloženo je da ta sredstva u 2019. godini iznose 30.000 konvertibilnih maraka. O datumu objavljivanja javnog poziva javnost će biti blagovremeno obaviještena, kazali su iz Odsjeka za stambene poslove u Službi za registar, upravljanje imovinom i katastar nekretnina Općine Centar.