Skupština Kantona Sarajevo, na 37. radnoj sjednici, dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja KS za potpisivanje dva ugovora imovinsko-pravne prirode.

Radi se o Ugovoru o kupoprodaji nekretnine između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe, kao prodavca, i Ministarstva za boračka pitanja KS, kao kupca, a kojim se kupuju tri stana u stambenom objektu „E“ u Vogošći, naselje Rosulje, za dodjelu na korištenje pripadnicima boračke populacije. U te svrhe Ministarstvo za boračka pitanja izdvojit će 289.432,50 KM.

Drugi je Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stanova u vlasništvo pripadnicima boračke populacije između pomenutog fonda i Ministarstva za boračka pitanja KS, a kojim se udružuju sredstva za kupovinu 40 stanova u stambenom objektu „E“ u vogošćanskom naselju Rosulje. Ukupna  vrijednost ovih ugovora je 3.641.470,00 KM, sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 3.359.797,50 KM , te krajnjih korisnika od 281.672,50 KM. Navedenim sredstvima Ministarstvo za boračka pitanja KS kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo ili na korištenje osobama iz člana 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, na osnovu utvrđenih lista osoba kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom KS za ovu namjenu. Ugovori će biti notarski zaključeni.

Ovdje možete vidjeti katalog stambenih jedinica na objektu „E“