Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih kojom se propisuju sredstva, uslovi, kriteriji bodovanja, postupak donošenja zahtjeva i utvrđivanja rang liste, kao i ugovor o kupoprodaji stana ili kuće, te postupak dodjele sredstava. Na ovaj način će sa pozicije Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za ovu godinu biti izdvojena sredstva u iznosu od 300.000 KM, dok će na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih kandidatu sa rang liste biti isplaćen iznos od 10.000 KM. Ovom odlukom definisan je postupak podnošenja zahtjeva i utvrđivanja rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih. Na osnovu raspisanog javnog poziva, kandidati koji ispunjavaju uslove navedene u pozivu, mogu se prijaviti za subvencioniranje. Oni, između ostalog, ne mogu biti stariji od 35 godina i moraju najmanje tri godine živjeti na području Kantona Sarajevo.Kriteriji za određivanje broja bodova su njihova starosna dob, stepen stručne spreme, broj članova porodičnog domaćinstva, deficitarni kadrovi, priznati naučni radovi, kulturni nastupi, članovi porodice šehida, poginulog ili nestalog borca, stepen invalidnosti. Komisija koju formira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okliša KS će na osnovu kriterija navedenih u Odluci, izvršiti bodovanje kandidata i formirati nacrt rang liste koju nakon provjere žalbi utvrđuje resorni ministar, te ona postaje konačna. Na osnovu liste, ministar daje prijedlog odluke sa imenima i prezimenima kandidata, brojem njihovih bodova i iznosom novčanih sredstava, te ga dostavlja Vladi na usvajanje, poslije čijeg odobravanja Ministarstvo vrši uplatu sredstava kandidatima na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja.

https://mpz.ks.gov.ba/aktuelno/konkursijavni-pozivi/javni-poziv-za-subvencioniranje-rjesavanja-stambenog-pitanja-mladih